Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym:

 w przedmiocie udzielenia licencji na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą punktu ładowania o normalnej oraz o dużej mocy i udostępniania miejsc postojowych na ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym oraz prądem zmiennym w ramach projektu Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, projekt „Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT”

 

Szczegóły na:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53526

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z PONOWNEJ OCENY OFERT:

 Zgodnie z wyznaczonym terminem do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty następujących Oferentów, które uzyskały odpowiednio:

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%, wykaz udzielonych licencji od 3 Licencjobiorców - 45,29 pkt

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%, udzielonych licencji od 6 Licencjobiorców - 100 pkt

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%, wykaz udzielonych licencji od 2 Licencjobiorców - 46,67 pkt

Oferta nr 4

ARINEA Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 60 zł, cena brutto 73,80 zł, wysokość prowizji 15%, brak wykazu udzielonych licencji - 37,34 pkt

 

INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W związku z wpłynięciem czwartej oferty nadanej przed terminem otwarcia ofert Zamawiający uniewążnia wybór najkorzystniejszej oferty celem przeprowadzenia ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród 4 ofert złożonych zgodnie z pkt 7 ppkt 4 Zapytania ofertowego tj. Sposób i forma składania ofert - Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską (terminem nadania zostanie przyjęty jako termin złożenia oferty) lub osobiście.

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Do dnia 21.06.2021 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%

 

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%

 

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Pytanie nr 12:
Dotyczy par. 2 ust. 1 lit. B wzoru umowy – czy Zamawiający
akceptuje, by wykonawcy nie przysługiwały wyłączne prawa autorskie
do Oprogramowania (osobiste i majątkowe), lecz wykonawca posiadał
prawa autorskie „umożliwiające prawidłową realizację Umowy"?

Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że postanowienie w obecnym brzmieniu
wyklucza wykonawców, którzy przy tworzeniu oprogramowania posiłkowali
się współpracownikami na umowach innych niż umowa o pracę, gdyż
bezwzględnie zachowują oni prawa osobiste do utworu, a zatem
niemożliwe jest spełnienie niniejszego postanowienia i ogranicza ono
nieproporcjonalnie konkurencyjność postępowania;
 
Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.
 

Pytanie nr 11:
Dotyczy par 2 ust. 1 lit. E wzoru umowy – Czy Zamawiający
akceptuje oprogramowanie, które nie zostało wykonane przez wykonawcę,
lecz wykonawca posiada prawa autorskie w zakresie umożliwiającym
prawidłowe wykonywanie Umowy? Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że
postanowienie w obecnym brzmieniu ogranicza nieproporcjonalnie
konkurencyjność postępowania w przedmiocie zamówienia, albowiem
przedmiotowe postanowienie w sposób nadmiarowy ogranicza wykonawcę i
może uniemożliwić potencjalnym wykonawcom, którzy prawidłowo
wykonaliby przedmiotową umowę mimo niespełnienia warunku
przedmiotowego postanowienia;
 
Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej  zmiany.
 

Pytanie nr 10:
Dotyczy par 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie tego postanowienia? Jest ono bardzo jednostronne i stwarza
ryzyko w istocie jednostronnej zmiany postanowień umowy w zakresie
wynagrodzenia przez naliczanie niezasadnych lub zawyżonych (tj. które
w sposób oczywisty podlegałyby miarkowaniu) kar umownych i potrącanie
ich wysokości z wynagrodzenia.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie postanowienia.
 

Pytanie nr 9:
Dotyczy par. 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie
 

Pytanie nr 8:
Dotyczy par. 4 ust. 8 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wydłużenie dodatkowego terminu na udostępnienie albo zainstalowanie
Oprogramowania do 21 dni? Sankcja jest najpoważniejsza – jest nią
odstąpienie od Umowy w całości, zaś krótki termin 7-dniowy stwarza
ryzyko, że w przypadku krótkotrwałych przyczyn losowych umowa
zostanie rozwiązana. Co więcej Zamawiający jest zabezpieczony wysoką
karą umowną za każdy dzień opóźnienia;
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu.
 
 
Pytanie nr 7:
Dotyczy par. 5 ust. 3 i 4 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.
 

Pytanie nr 6:
Dotyczy par. 5 ust. 5 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmianę przez skrócenie okresu zawiadomienia do 24 godzin lub zostanie
wprowadzony wyjątek dla sytuacji nagłych i tzw. bugixów? Zgodnie z
obecnym postanowieniem okres poinformowania o aktualizacji jest
niemożliwy do zachowania, w szczególności w przypadku konieczności
niezwłocznego naprawienia bugu, który jest uciążliwy lub
uniemożliwia korzystanie z oprogramowania.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza na zmianę.
 

Pytanie nr 5:
Dotyczy par. 5 ust. 6 i 7 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.
 

Pytanie nr 4:
Dotyczy par. 5 ust. 8 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia? Jest to postanowienie
niedookreślone i rażąco jednostronne, a jednocześnie może
skutkować dużym obciążeniem i sankcją dla wykonawcy;
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.
 

Pytanie nr 3:
Dotyczy par. 6 ust. 4 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia lub ewentualnie wprowadzenie
procedury naprawczej w terminie 14 dni od wezwania pod rygorem
wypowiedzenia umowy? W obecnym kształcie umowa w sposób nadmierny
obciąża i sankcjonuje wykonawcę najmniejszymi wadami oprogramowania;
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.
 

 Pytanie nr 2:
Dotyczy par. 10 ust. 5-8 wzoru Umowy – czy Zamawiający wprowadzi
rozróżnienie czasu reakcji i czasu usunięcia wady oraz poziomy wad i
uzależnienie od tych poziomów czasu reakcji i czasu usunięcia wady
oraz czy zmniejszy karę umowną za nieusunięcie wad do 100 zł za
każdy dzień zwłoki w ich naprawie? W obecnych postanowieniach tak
samo sankcjonowane jest nieusunięcie wady nieistotnej, jak wady
krytycznej – co jest rażąco jednostronne i krzywdzące dla
wykonawcy.
 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zapisie.

 

Pytanie nr 1: 
Proszę o doprecyzowanie czy podana cena za licencję ma
się odnosić do stacji ładowania czy punktu ładowania.
Podsumowując na rynku funkcjonują najczęściej stacje ładowania:
a)       AC z jednym portem ładowania
b)       AC z dwoma portami ładowania
c)       DC od 1 do 3 portów ładowania
Proszę o informację czy podana cena za licencję mam dotyczyć stacji (niezależnie ile jest portów) czy za port.

Odp.: Zgodnie z treścią naszego zamówienia
"1.  Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji (min. 50 szt. do 100 szt., z możliwością zwiększenia wskazanej ilości w terminie realizacji zamówienia ) na oprogramowanie umożliwiające:
1) świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą
punktu ładowania i udostępniania miejsc postojowych w ramach ogólnodostępnej stacji ładowania."
Zamawiający oczekuje oferty na udostępnienie licencji  na usługę ładowania licząc cenę jednostkową / tj. za pojedynczą licencję / na stacje ładowania bez względu na ilość punktów ładowania na jednej stacji.

 

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider