Aktualności

Wrześniowe i październikowe usługi specjalistyczne i okołobiznesowe WIE w ramach "Inkubacji przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT"

logo wywieszka   siedziba WIE z zewnątrz   ładowanie grafika 4   szkolenie praktyczne

Doradcy Wielkopolskiego Inkubatora Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. (WIE) w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" we wrześniu i październiku kontynuowali realizację usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Doradztwo praktyczne:

b) Warsztaty - prezentacja różnych typów stacji ładowania, zajęcia praktyczne wyjazdowe (przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania, omówienie infrastruktury i oprzyrządowania niezbędnego do wyposażenia dla każdego typu stacji, prezentacja na wybranych modelach stacji i szczegółowe omówienie ich funkcjonowania). 

3) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

4) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

Równolegle wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Doradztwo w zakresie w zakresie przygotowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi (grupowe):

 • Analiza sytuacji zastanej oraz zbadanie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa
 • Badanie rynku branżowego pod kątem popytu i podaży
 • Analiza usług konkurencji
 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie wyznaczanie celów krótko i długoterminowych firmy
 • Doradztwo w zakresie finansowej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa (tworzenie sprawozdań i analiz finansowych na podstawie zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach oraz ich analiza wyciąganie wniosków)
 • Praca nad zbudowaniem planu finansowego w oparciu o analizę rynku i planu sprzedaży celem uzyskania przewagi i płynności firmy
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników
 • Doradztwo w zakresie budowania efektywnych zespołów sprzedażowych
 • Doradztwo w zakresie w zakresie opracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa

2) Doradztwo w zakresie wykorzystania portalu Facebook jako narzędzia efektywnego marketingu w biznesie, z wykorzystaniem potencjału pracowniczego (grupowe):

 • Jak zacząć jako marka w social media – fanpage, grupy. Listy i inne narzędzia z wykorzystaniem potencjału pracowniczego
 • Doradztwo w zakresie budowania indywidualnego dla firmy planu rozwojowego
 • Targetowanie postów do wybranych grup odbiorców
 • Komunikowanie się jako marka wewnątrz Facebook'a
 • Analiza statystyk
 • Możliwości reklamowe portalu
 • Bardziej rozbudowane aplikacje i możliwości konkursów
 • Użyteczne narzędzia zewnętrzne przydatne do działań w social media

Inkubowani przedsiębiorcy w ramach ww. usług doradczych to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict oraz na https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Sierpniowe usługi okołobiznesowe i specjalistyczne WIE w projekcie "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju elektromobilności i ICT"

IMG 20210814 091557 785 2   IMG 20210807 135924 265   VAXLA   IMG 20210819 180432 689

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" w sierpniu rozpoczął realizację własnych usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

3) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

 

Natomiast wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych:

 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstwa
 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych
 • Szacowanie stóp kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych
 • Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?
 • Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?
 • Doradztwo i przygotowanie podmiotów do rozmów z potencjalnymi inwestorami (głównie funduszami VC) + przygotowanie listy najbardziej perspektywicznych inwestorów (dobór pod kątem polityki inwestycyjnej funduszy vs. Biznes akcelerowanego podmiotu)
 • Doradztwo i przygotowanie ścieżki finansowania ze środków unijnych (zaplanowanie np. na 2 lata do przodu możliwości pozyskania finansowania z różnych źródeł/konkursów) 

oraz

2) Płynność i prognozowanie finansowe:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe wskaźniki
 • Ruch pieniądza - Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką
 • Metody sporządzania: cash-flow, bilans, badanie płynności
 • Płynność i prognozowanie - warsztaty
   

zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych kompatybilnych z oprogramowaniem POWER EV w imieniu podmiotów inkubowanych w projekcie "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT"

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym:

na zakup i sukcesywne dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych kompatybilnych z oprogramowaniem POWER EV w imieniu podmiotów inkubowanych w projekcie Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64472

 

KOMUNIKAT O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z punktem X zapytania ofertowego nr 2021-27183-64472 zamieszczonego w bazie konkurencyjności zamawiający odwołuje w całości zapytanie ofertowe. Równocześnie po zaktualizowaniu potrzeb inkubowanych procedura zostanie niezwłocznie powtórzona.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

PYTANIE NR 1

Szanowni Państwo, jako dostawca kompletnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych chcielibyśmy zaproponować naszą ofertę, w
związku z tym proszę o udzielenie szerszej informacji w tematach dla nas niejasnych: 

Stacje ładowania powinny być kompatybilne z oprogramowaniem POWER EV – przez co mamy rozumieć że chodzi o firmę Power EV Sp. z o.o. ul. Szczecińska 17E, 54-517 Wrocław, NIP 8943127652?
 
Odp.: Stacje powinny być kompatybilne z oprogramowaniem wydanym przez w/w firmę, to jest Power EV Sp. z o.o. Firma ta została wyłoniona jako dostawca usługi ładowania w poprzednim postępowaniu ofertowym i jej oprogramowanie będzie instalowane na wybranych w tym postępowaniu ofertowym stacjach.
 
 
PYTANIE NR 2
 
Wymagają Państwo dostarczenia 1 karty SIM z bezpiecznym pakietem danych oraz pokrycia kosztów transmisji danych przez dostawcę stacji na czas trwania umowy na potrzeby nadzoru i serwisu stacji ładowania – według naszego doświadczenia i dotychczasowej współpracy z różnymi operatorami i właścicielami systemów backend to właśnie operator umieszcza swoje karty SIM w stacjach a nadzór nad poprawnością działania jest wykonywany właśnie przez backend, jeżeli jest to wymagane to dodatkowo są udostępniane konta serwisowe do diagnostyki stacji, jeżeli nie ma na to zgody to przy awarii wysyłane są logi z ostatnich kilku dni działania stacji – prosimy o doprecyzowanie modelu jaki Państwo przewidują oraz w jaki sposób ma to działać?
 
Odp.: Wybrany przez nas model działania przewiduje, że karta SIM dostarczona ze stacją, po dokonaniu montażu, podłączeniu zasilania i uruchomienia stacji, będzie podłączona do sieci. Wówczas dostawca oprogramowania udostępni zdalnie klucze dostępowe, które dostawca stacji powinien wpisać do urządzenia. Przewidujemy możliwość, że dostawca oprogramowania wyposaży stację w kartę SIM wykorzystując drugi slot, gdy uzna, że z powodów technicznych lub serwisowych zajdzie taka konieczność. Jeżeli dostawca stacji chce zrezygnować z dostarczenia karty SIM wraz z urządzeniem, sytuacja taka nie może spowodować utraty gwarancji na urządzenie i zezwolić dostawcy oprogramowania na ingerencję w urządzenie.
 
 
PYTANIE NR 3
 
Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca zobowiązuje się do
współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji"
– przez system wybrany przez WIE mamy rozumieć backend POWER EV? Jakie koszty mają Państwo na myśli? Koszty dostawcy backend'u czy koszty producenta stacji ładowania?
 
Odp.: Oczywiście, przez system wybrany przez WIE rozumie się backend Power EV. Jako ponoszone przez wykonawcę koszty ewentualnej integracji z systemem Power EV rozumie się koszty producenta stacji ładowania.
 
 
PYTANIE NR 4
 
Wykonawca z każdą dostawą stacji ładowania jest zobowiązany do dostarczenia dla każdego urządzenia pełnej dokumentacji stacji
ładowania. Dokument ma być dostarczony po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oraz jednej wersji papierowej. Dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę musi być zgodna z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, które są stawiane podczas badania technicznego stacji ładowania. W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian, przesłania brakujących części niezwłocznie. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej współpracy,
która pozwoli na uzyskanie akceptacji wymaganej dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli stacja z powodów technicznych nie
przejdzie pozytywnego odbioru UDT. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymaganych zmian w ciągu 7 dni, koszty bierze na siebie."
– o jakiej dokumentacji stacji ładowania jest mowa? Mamy rozumieć że zamawiający wymaga przygotowania kompletnego wniosku do UDT wraz z pomiarami?
 
Odp.: Wymagamy przygotowania pełnej dokumentacji technicznej stacji ładowania: opis techniczny urządzenia, deklaracja zgodności, instrukcja eksploatacji. Przygotowanie kompletnego wniosku do UDT będzie wymagane tylko w przypadkach skorzystania z montażu stacji przez zamawiającego i w raz z nim dostarczenie następującej dokumentacji: protokół pomiarów elektrycznych, rysunek wraz z opisem miejsca usytuowania urządzenia, rysunek wraz z opisem zastosowania zabezpieczeń urządzenia, schemat jednokreskowy zasilania, opinie o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poświadczenie prawidłowości montażu, kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego.
 
 
PYTANIE NR 5
 
Stacje ładowania AC – czy dopuszczają Państwo zamianę przewodu spiralnego na przewód prosty? Przewody spiralne montowane są jedynie
przez dwóch Polskich producentów – co mocno ogranicza Państwa pod kątem Europejskich producentów a co za tym idzie także jakości
dostarczanych urządzeń. Dodatkowo taki zapis ogranicza zasadę konkurencyjności.
 
Odp.: Jak słusznie zostało zauważone, w zapytaniu ofertowym zostali dopuszczeni producenci z Unii Europejskiej, a nie tylko z Polski. Nie ogranicza to w żaden sposób konkurencyjności.
 
 
PYTANIE NR 6
 
Co rozumieją Państwo pod pojęciem „montaż i uruchomienie"? – czy linia zasilająca zostanie doprowadzona do miejsca montażu stacji ładowania wraz z wymaganymi zabezpieczeniami oraz w przypadku stacji wolnostojących fundamentami a na Wykonawcy będzie ciążył
obowiązek montażu w miejscu wskazanym i podłączenia zasilania stacji ładowania?
 
Odp.: Oczekiwane jest wykonanie prac wg załączników 2 oraz 2a. W załączniku 2 należy podać koszty transportu, montażu, uruchomienia stacji oraz fundamentu. W załączniku 2a należy podać koszty wykonania przyłącza energetycznego, przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odbioru UDT.
 
 
PYTANIE NR 7
 
Serwis pogwarancyjny – rozumiemy że wymagają Państwo oferty cenowej na reakcję serwisu + roboczogodziny? Niemożliwym jest przedstawienie oferty na części zamienne ponieważ nie wiemy nawet czy dany model będzie za 3-4 lata produkowany czy też zostanie zastąpiony nowym ulepszonym.
 
Odp.: Wymagamy oferty cenowej na reakcję serwisu, roboczogodziny oraz stawki za przeglądy okresowe stacji, jak również części niezbędne do wykonania przeglądów okresowych.
 
 
PYTANIE NR 8
 
Czy przedmiot umowy, oprócz dostawy i montażu stacji ładowania obejmuje również wykonanie przyłącza (wraz z jego projektem) elektrycznego do zasilania każdej z dostarczonych do Państwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych?
 
Odp.: Wykonanie przyłącza jest również elementem składowym Arkusza ofertowego. Ostateczna decyzja będzie należała do podmiotu inkubowanego - czy zdecyduje się tylko na część tych elementów czy na całość. Należy do każdej części złożyć komplet załączników 2 i 2a. Zatem uwzględnić wszystkie wymienione w pytaniu elementy składowe.
 
 
PYTANIE NR 9
 
Czy też realizacja przyłącza wraz z wykonaniem fundamentu (prace budowlane) leżą w gestii Zamawiającego (podmiotów inkubowanych)?
 
Odp.: Wykonanie fundamentu jest również składową arkusza ofertowego. Natomiast ostateczna decyzja będzie należała do podmiotu inkubowanego.
 
 
PYTANIE NR 10
 
Czy możliwe jest, ze względu na okres wakacyjny przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 wrzesnia br.?
 
Odp.: Przedłużyliśmy termin składania ofert z 23 sierpnia br. na 27 sierpnia br. Na ten moment nie ma przesłanek do dalszego wydłużania postępowania.
 
 
PYTANIE NR 11
 
W związku z zapisem pkt II ppkt. 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  _„__Stacja musi zostać wyposażona we wskaźnik LED
obrazujący stan procesu ładowania lub wyświetlacz", _prosimy o potwierdzenie, że pod terminem „wskaźnika LED"  Zamawiający rozumie przedstawiony stan ładowania na wyświetlaczu LED.
 
Odp.: Tak, potwierdzamy,
 
 
PYTANIE NR 12
 
Umowa § 2 pkt 8. Prosimy o zmanię warunków w zakresie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej - do 10 dnia od dnia złożenia oficjalnego zamówienia.
 
Odp.: Uwaga zostanie uwzględniona.
 
 
PYTANIE NR 13
 
Umowa § 4 pkt. 5. Prosimy wyjaśnienie jaki termin można uznać za oczekiwany przez Zamawiającego.
 
Odp.: 7 dni przed zmianą danych adresowych.
 
 
PYTANIE NR 14
 
Umowa § 5 pkt. 10. Prosimy o potwierdzenie, że wymagane usunięcie wad w ciągu 24 godzin nie dotyczy dni wolnych od pracy.
 
Odp. Uwaga zostanie uwzględniona, termin usunięcia wad w ciągu 24 godzin nie dotyczy dni wolnych od pracy.
 
 
PYTANIE NR 15
 
Umowa § 6 pkt. 4. „Zamawiający w przypadku złożenia reklamacji jakościowej i/lub ilościowej, uprawniony jest do żądania od Dostawcy dostarczenia takiej samej ilości Produktów jak reklamowane". Prosimy o zmianę w/wym. zapisu na następujący: „Zamawiający w przypadku złożenia reklamacji jakościowej i/lub ilościowej, uprawniony jest do żądania od Dostawcy usunięcia stwierdzonych braków ilościowych/jakościowych przez przywrócenie Produktów do stanu zgodnego z Umową i Zamówieniem, a w przypadku braku takiej możliwości - dostarczenia takiej samej ilości Produktów jak reklamowane". Zapis umowny w obecnym kształcie narusza zasadę równości stron w postępowaniu i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu.
 
Odp. Uwaga zostanie uwzględniona, wprowadzony zostanie zaproponowany zapis.
 
 
PYTANIE NR 16
 
Umowa  § 11 pkt. 1. Prosimy o ujednolicenie terminu wykonania umowy z OPZ (OPZ podaje 15-miesięczny termin wykonania umowy).
 
 
PYTANIE NR 17
 
ad. 5 - "Jak słusznie zostało zauważone, w zapytaniu ofertowym zostali dopuszczeni producenci z Unii Europejskiej, a nie tylko z Polski. Nie ogranicza to w żaden sposób konkurencyjności."
Czy możemy przez to rozumieć iż dopuszczają Państwo możliwość wyposażenia stacji alternatywnie w przewód zwykły (prosty)?
Czy dopuszczają Państwo zamianę przewodu na gniazdo ładowania Typ2?
 
Odp.: Dopuszczamy alternatywnie przewód prosty tylko do części I zapytania ofertowego, tj 30-50 stacji ładowania typu Wallbox AC.

W części II, dot. Stacji wolnostojących AC 2x22kW, dopuszczamy tylko kable spiralne.
Nie dopuszczamy zmiany na gniazdo ładowania Typ-2.

 

PYTANIE NR 18

Zamawiający wymaga, by stacje ładowania typu AC 22 kW były wyposażone w kable o długości 5m, o ile w przypadku stacji typu
wallbox może to być zrozumiałe,  w stacjach wolnostojących uważamy, że gniazdo typu 2 jest lepszym rozwiązaniem, gdyż chroni stację
przed możliwościami wandalizmu w celu kradzieży tego kabla. Samochody elektryczne wyposaża się w kable do ładowania, dodatkowo
każdy z podmiotów inkubowanych może zostać wyposażony w 1 kabel łączący samochód z gniazdem typu 2 na wypadek, gdyby zdarzyło się,
iż w pojazd nie będzie wyposażony we własny kabel. Takie rozwiązania są bezpieczniejsze dla samej stacji. Prosimy o zmianę wymagań dotyczących stosowania gniazd.

 Odp.: Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.

 

PYTANIE NR 19

Wymaga się, by stacje były wyposażone w moduł komunikacji LTE (4G) - przemysłowy sterownik komunikacyjny LTE (4G)  z wejściem na 2
karty SIM – by mieć możliwość zabezpieczenia drugim operatorem GSM. Takie wymagania spełniają stacje dużych mocy typu DC . W
stacjach AC 22 kW  takie wymaganie podnosi koszty i nie jest powszechnie stosowane, gdyż modem LTE z wejściem na jedną kartę SIM jest
wystarczającym, by zapewnić funkcjonowanie komunikacji w stacji. Prosimy o zmianę tego wymagania.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

 

PYTANIE NR 20 
 

Zamawiający wymaga, by koszt transmisji danych był po stronie wykonawcy. Na jaki okres wykonawca ma zapewnić i skalkulować w ofercie
koszty transmisji? Powszechnym rozwiązaniem jest, że karty Sim wykorzystywane w modemach stacji dostarcza użytkownik stacji w ramach swoich pakietów u operatorów sieci komórkowych. Może warto zmienić ten zapis?

 Odp.: Na pytanie udzielono wcześniej odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 21

Wg zapytania " Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca
zobowiązuje się do współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji" Czy Zamawiający może podać ewentualny koszt integracji stacji AC przez wskazaną przez zamawiającego firmę
POWER EV?

Odp.: Na pytanie udzielono wcześniej odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 22

Dotyczy załącznika 2a. Prace wykonawcze Czy w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy podać ceny za samą robociznę, czy też należy uwzględnić ceny bednarki, ceny kabli i osprzętu kablowego? Czy zakres ma uwzględnić wykonanie wykopu do ułożenie kabli i bednarki?

Odp.: Zapytanie obejmuje całość prac i materiałów.

 
PYTANIE NR 23
 
Plik "Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja" w specyfikacji wariantów III, IV, V, VI: "Stacja musi umożliwiać jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych prądem stałym DC z dynamicznym podziałem mocy pomiędzy dwa
stanowiska;" Prosimy Zamawiającego o informacje odnośnie wymaganego podziału mocy na złączach DC podczas ładowania symultanicznego.
 
Odp.: Część III nie zawiera takiego wymogu.
Na przykładzie stacji DC 100kW:
A) możliwości podziału 50/50 w przypadku jednoczesnego ładowania pojazdów posiadających maksymalną moc ładowania większą niż 50 KW,

B) ale gdy jeden z nich może ładować się z mocą maksymalną mniejszą niż np. 40 KW, to drugi pojazd powinien móc się ładować z mocą pozostałą czyli 60 KW.
C) w przypadku ładowania się tylko jednego samochodu posiadającego maksymalną moc ładowania większą niż 100 KW, powinien móc się ładować z mocą maksymalną czyli 100KW.

PYTANIE NR 24

Plik “Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja” w specyfikacji wariantu III:“Drugi punkt ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy 22 kW, wyposażony we wtyk typu 2 z kablem o długości min. 4m; ”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stację ładowania wyposażoną w gniazdo AC Type 2? Pragniemy zauważyć że każdy producent samochodu z możliwością doładowywania baterii trakcyjnej (BEV/PHEV) dostarcza kabel do ładowania wraz z samochodem.

Odp. Prosimy o złożenie oferty w oparciu o skorygowany plik "Zał. 1 SOPZ - korekta 2" jako aktualną wersją Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Tylko niektórzy producenci dostarczają kable razem z samochodem. Inkubowani przedsiębiorcy, w imieniu których jest przeprowadzane zapytanie ofertowe zgłosili zapotrzebowanie na stacje z kablem.

 

PYTANIE NR 25

Wymaga się dostarczenia modułu LTE wyposażonego w min 1 kartę SIM z pakietem danych w bezpiecznym systemie APN - Czy zamawiający ma na myśli prywatny APN ? Zazwyczaj jest to droga usługa oferowana przez operatora GSM.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia modułu LTE z prywatnym APN.

 

PYTANIE NR 26

Zamawiający wymaga aby stacja była wyposażona w rozłącznik główny izolacyjny, odcinający zasilanie wszystkich obwodów stacji ładowania. Czy rozłącznik izolacyjny może być umieszczony w zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej czy musi być wewnątrz ładowarki?

Odp. Zamawiający wymaga, aby rozłącznik główny był umieszczony wewnątrz stacji ładowania.

 

PYTANIE NR 27

Zamawiający wymaga by czytnik kart RFID wyposażony był w protokół Modbus RTU. Czy jest konieczne aby moduł RFID komunikował się ze sterownikiem poprzez ten konkretny protokół? Wyklucza to zastosowanie niektórych modułów RFID komunikujących się ze sterownikiem stacji przy użyciu innych protokołów komunikacyjnych.
Z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia protokół komunikacyjny czytnika kart RFID dlatego prosimy o zmianę tego wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby czytnik kart RFID był wyposażony w inny protokół komunikacyjny niż Modbus RTU.

 

PYTANIE NR 28

Wymaga się aby stacja AC 2 x 22kW była wyposażona w dwa punkty ładowania o mocy 22kW każde wyposażone w kabel spiralny 5m ze złączem wtyk Typ2.
Takie rozwiązanie w przypadku uszkodzenia kabla i jego wymiany niesie za sobą konieczność ponownego odbioru całej stacji przez UDT.
Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest zastosowanie gniazda Typ2 z zewnętrznym kablem zaryglowanym na stałe. Wówczas kabel ten nie jest on traktowany jako część stacji i po jego wymianie nie ma konieczności ponownego odbioru stacji przez UDT.
Prosimy o zmianę tego wymagania.

Odp. Dopuszczamy zastosowanie gniazda Typ-2 z zewnętrznym kablem zaryglowanym na stałe.

 

PYTANIE NR 29

Plik "Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja":
Czy Zamawiający może opisać lokalizacje w jakich planuje wybudować infrastrukturę ładowania? Pomocnym dla Wykonawcy byłaby mapa z zaznaczonymi orientacyjnymi lokalizacjami ładowarek.

Odp. Nie jest znana lokalizacja. Prosimy o złożenie oferty w oparciu o plik "Zał. 1 SOPZ - korekta 2"

 

PYTANIE NR 30

Plik "Zał. 2a Stacje ładowania montaż":
Prosimy o informację w przypadku montażu kabla na słupie, czy w koszt wyceny należy również doliczyć słup? Jeśli tak, prosimy o dane techniczne wspomnianego słupa.

Odp. Wycena przykładowa. Nie należy doliczać słupa do wyceny.

 

PYTANIE NR 31

Plik "Zał. 2a Stacje ładowania montaż":
Prosimy o informację w przypadku montażu kabla w ziemii, czy w koszt wyceny należy również doliczyć wykonanie wykopu wraz z jego zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni?

Odp. Należy doliczyć wykonanie wykopu wraz z jego zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni.

 

PYTANIE NR 32

Plik "Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja" w warianty IV, V, VI:
'wyposażona w dwa punkty ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC, wyposażona w dwa wtyki CCS-2 z kablami o długości min. 4m;"
Czy Zamawiający zezwala na rozwiązanie z dodatkowym gniazdem do ładowania AC w stacji w niniejszych wariantach? Jeżeli tak, prosimy o informacje, że Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą przyłączeniową i wyjściem kabli przyłączeniowych.

Odp. Zamawiający zezwala na dodatkowe wyposażenie stacji wykraczające ponad parametry określone w SOPZ. Lokalizacje nie są jeszcze ustalone, do indywidualnego uzgodnienia z inkubowanymi.

 

PYTANIE NR 33

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 1 “Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza do 30m” (analogicznie w wierszu drugim) należy podać cenę za wielobranżowy projekt budowlany. Prosimy o informację, kto będzie
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód administracyjnych w tym zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę?

 

PYTANIE NR 34

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 16 “Projekt organizacji ruchu” należy wycenić koszty projektu stałej i czasowej organizacji ruchu? Czy wymagać się będzie uzgodnienia tego projektu z zarządcą terenowym drogi?

 

PYTANIE NR 35

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 11 “Montaż złącza kablowego-pomiarowego wraz z kosztem złącza (pomiar bezpośredni)” należy wycenić koszty złącza kablowo-pomiarowego. Prosimy o informację (schemat) jakie zabezpieczenia miałaby się znajdować w złączu.

 

PYTANIE NR 36

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 11 “Dodatkowy układ pomiarowy w istniejącym złączu/szafie” należy wycenić koszty układu pomiarowego. Prosimy o informację jakie elementy powinien zawierać dodatkowy układ pomiarowy.

 

ODP. WSPÓLNA DLA PYTAŃ 33 - 36

Zamawiający oczekuje wskazania cen jednostkowych opisanych w załączniku 2a, które posłużą do wyceny prac po ustaleniu lokalizacji montażu stacji ładowania w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przewiduje sytuację, w której
wszystkie prace i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń będą stanowiły element zamówienia. Przewiduje się także, że część
dokumentacji oraz wykonawstwa będzie leżała po stronie zamawiającego. Oferty z niewypełnionymi załącznikami lub wypełnionymi częściowo nie będą rozpatrywane.

 

 PYTANIE NR 37

W Państwa specyfikacji pojawił się wymóg aby każda stacja ładowania miała możliwość zainstalowania 2 kart SIM. Pojawiły się pytania, które informowały Państwa, że takie rozwiązanie nie jest stosowane, w odpowiedziach podtrzymaliście Państwo ten wymóg.
Ponawiam to pytanie, aby skłonić Państwa do przemyślenia tego wymogu. Od kilku lat dostarczamy i montujemy stacje ładowania w dużych przedsięwzięciach tego typu – dla takich podmiotów jak Lotos Paliwa, Energa, Tauron, Volkswagen Group Polska. Mamy w ofercie stacje kilku producentów, polskich i europejskich. Ze znanych nam producentów tylko Delta i tylko dla stacji DC stosuje takie rozwiązanie w celu dostępu technicznego do stacji. Żadna z funkcjonalności wymieniona przez Państwa nie jest realizowana w stacjach ładowania za pomocą dublowania kart SIM. Dostęp dla innych podmiotów realizujących usługi ładowania wykonuje się poprzez interfejsy międzysystemowe umożliwiające roaming – obecnie w Polsce działa kilkanaście systemów dostawców usługi ładowania – gdyby każdy miał swoją kartę SIM w stacji, to stacja musiałaby mieć tych kart SIM kilkanaście, nie dwie. Dostęp techniczny do stacji jest realizowany przez system back-end, który już Państwo macie zakontraktowany. Gwarantuje to korzystanie z protokołu OCPP 1.6, którego Państwo również wymagacie. Dublowanie karty SIM na wypadek awarii oryginalnej karty nie ma sensu, gdyż w takim wypadku i tak trzeba do stacji przyjechać i ją przekonfigurować – więc na to samo wyjdzie, gdyby po prostu ją wymienić na nową. Prosimy o ponowne rozważenie tego tematu, a w przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji z naszą wiedzą techniczną w tej dziedzinie.

Odp.: Podtrzymujemy wymóg techniczny stawiany w SOPZ. Jest to rozwiązanie powszechne i stosowane przez wielu producentów stacji ładowania. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji z naszą wiedzą techniczną w tej dziedzinie.

 

PYTANIE NR 38

Plik "Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja" w rozdział "II.":
"sterownik OCPP - stacja musi być wyposażona w sterownik OCPP tj. komunikacja musi odbywać się za pomocą protokołu OCPP (wersja min. OCPP 1.6) " Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekiwanym protokołem komunikacyjnym jest OCPP 1.6-JSON.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że oczekiwanym protokołem komunikacyjnym jest OCPP 1.6-JSON.

 

PYTANIE NR 39

Plik "Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ost. wersja" w rozdział "II.":
"Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji"
Prosimy Zamawiającego o dostarczenie informacji czy oczekuje dostosowania oprogramowania stacji do rozszerzonych komunikatów DataTransfer w ramach protokołu OCPP 1.6, czy wystarczające będą standardowe komunikaty.

Odp. Zamawiający potwierdza, że standardowe komunikaty będą wystarczające.
Ofertę należy złożyć w oparciu o zaktualizowany załącznik nr 1 "Zał. 1 SOPZ - korekta 2".

 

PYTANIE NR 40

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w paragrafie III, Część VII opisuje stację ładowania typu Wallbox DC
bez podania sposobu funkcjonowania oraz rozkładu mocy ładowania na poszczególne złącza. Czy stacja ma umożliwiać równoległe
ładowanie z dwóch złączy na raz? Jeśli tak to jaką mocą na każde złącze? Czy proces ładowania ma odbywać się jedynie na jednym
złączu równocześnie?

Odp. Przewiduje się, że stacja ma ładować jeden pojazd elektryczny z użyciem złącza CCS-2 lub CHAdeMO zamiennie.
 
 
PYTANIE NR 41
 
Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w paragrafie III, Część VIV pkt 3 stawia wymóg dynamicznego podziału mocy pomiędzy stanowiska, proszę o opis jak w trakcie równych scenariuszy układ ma reagować na jednego lub dwóch użytkowników.
 
Odp.: A) możliwość podziału 50/50 w przypadku jednoczesnego ładowania pojazdów posiadających maksymalną moc ładowania większą niż 50 KW,

B) ale gdy jeden z nich może ładować się z mocą maksymalną mniejszą niż np. 40 KW, to drugi pojazd powinien móc się ładować z mocą pozostałą czyli 60 KW.
C) W przypadku ładowania się tylko jednego samochodu posiadającego maksymalną moc ładowania większą niż 100 KW, powinien móc się ładować z mocą maksymalną czyli 100KW.

 

PYTANIE NR 42

Zamawiający nie określa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia czy stacje mają posiadać indywidualną kolorystykę i oznaczenia, czy
wystarczająca jest standardowa grafika producenta stacji?

Odp. Wymaga się oznakowania stacji znakiem UE oraz logotypami projektowymi. Kwestia kolorystyki może być w niektórych przypadkach uzgodniona z zamawiającym na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia.

 

PYTANIE NR 43

Zamawiający nie określa w szczegółowym opisie przedmiotu w jakim zakresie napięcia, mają pracować stacje ładowania prądu stałego DC w części III do VII. Proszę o podanie zakresu pracy?

Odp. Zamawiający nie określa zakresu napięcia.

 

PYTANIE NR 44

Czy stacje prądu stałego DC mają posiadać wyłącznie interfajs w formie pasków LED informujących o statusie ładowania? Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie ekranów TFT , np. 10 cali dotykowych, z możliwością wyboru języka?

Odp.: Pkt. 8 Parametrów wspólnych określa: Stacja musi zostać wyposażona we wskaźnik LED obrazujący stan procesu ładowania lub wyświetlacz; Tak więc oczywiście zamawiający dopuszcza stosowanie ekranów TFT.

 

PYTANIE NR 45

Czy wykonawca ma przedstawić oddzielne referencje dla stacji AC (część I i II) oraz oddzielnie dla stacji DC ( III-VII) czy dla każdej z części oddzielne?

Odp.: Nie wymagane są oddzielne referencje.

 

PYTANIE NR 46

Ponieważ Zamawiający wyraźnie wskazuje producenta oprogramowania POWER EV, w związku z czym proszę o przesłanie tabeli funkcjonalności oraz jaki zakres z protokołu OCPP 1.6. spełnia wspomniane oprogramowanie

Odp.: Protokół OCPP 1.6   umożliwia producentom sprzętu ładowania oraz operatorom sieci implementację komunikacji pomiędzy urządzeniami, a siecią.

 

PYTANIE NR 47

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość integracji z oprogramowaniem Power EV  zgodnie z protokołem OCPP 2.0?

Odp.: Zamawiający dopuszcza integrację oprogramowania zgodnie z protokołem OCPP 2.0.

 

PYTANIE NR 48

Proszę o wskazanie jaki czas reakcji serwisu od zgłoszenia Zamawiający będzie wymagał od Wykonawczy? Czy Zamawiajacy posiada
wzór SLA, z zaznaczeniem obowiązków oraz zakresu po stronie oprogramowiania ( jeśli będzie to błąd po stronie systemu) Power EV oraz Wykonanwcy?

Odp.: Zakres serwisu będzie wykonywany zgodnie z zakresem Umowy Ramowej.

 

PYTANIE NR 49

Zamawiający w par II w pkt 1 wymaga deklaracji uzyskania pozytywnych odbiorów UDT, czy deklarację ma wystawić Wykonawca czy UDT?

Odp.: Deklarację ma wystawić wykonawca.

 

PYTANIE NR 50

W związku z przedstawieniem przez Zamawiającego ogólnych wymagań co do stacji proszę o potwierdzenie poniższych dodatkowych wymagań,
które mają wpływ na ostateczną cenę, m.in.:
- czy stacje mają być wykonane w I czy II klasie ochronności? Z uwagi 
na bezpieczeństwo użytkowania?
- czy Wykonawca do stacji wolnostojących ma dostarczyć fundament prefabrykowany?
- w jaki sposób stacje mają zapewniać sposób uziemienia?
- jakie stany pracy ma wskazywać interfejs diodowy dla stacji AC i DC?
- czy zainstalowane zabezpieczenia mają spełniać poniższe normy?:
1)            rozłącznik główny izolacyjny, stwarzający widoczną przerwę elektroizolacyjną, odcinający zasilanie wszystkich obwodów
stacji ładowania zgodny z normami PN-EN 60947-1:2010 oraz PN-EN 60947-3:2009;
2)            wyłącznik różnicowoprądowy dla każdego punktu ładowania, zgodny z normami PN-EN 61008-1:2013-05 i PN- EN
61008-2-1:2007.

Odp.: Wszystkie powyższe części składowe pytania 11 należy zapewnić zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz spełniając wymagania Urzędu Dozoru Technicznego.

 

PYTANIE NR 51

W jakiej formie na zostać przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego, online czy przy jednej zamontowanej stacji?

Odp.: Nie ma znaczenia. Zamawiający musi przejść skuteczne szkolenie, po którym będzie potrafił zarządzać i obsługiwać stację.

 

PYTANIE NR 52

W związku z dużą ilością pytań w związku z toczącym się postępowaniem zamówieniowym prosimy o przesunięcie terminu na 31.08.2021.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje kolejnego przesunięcia terminu składania ofert. Termin ten został wydłużony raz, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do załączników 1-4 zapytania ofertowego. W drodze udzielania odpowiedzi na kolejne pytania nie nastąpiła dalsza modyfikacja treści zapytania ofertowego ani jego elementów składowych.

 

 

KOMUNIKATY: 

 

KOMUNIKAT NR 5

Informujemy, że w związku z pyt. nr 12 - 16 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

1) załącznik nr 1 w zakresie ujednolicenia terminu wykonania umowy - zgodnie z § 11 pkt. 1,
2) załącznik nr 4 w zakresie § 2 pkt 8, § 4 pkt. 5, § 5 pkt. 10, § 6 pkt. 4.

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

KOMUNIKAT NR 4

informujemy, że w związku z komunikatem nr 3 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

1) załącznik nr 1 w zakresie części I
2) załącznik nr 2 w zakresie komórki B7

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

KOMUNIKAT NR 3

Informujemy, że w Zał. 1 - SOPZ na wniosek podmiotu Inkubowanego uległ zmianie opis dotyczący części I z:
"30-50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem spiralnym o długości minimum  5 merów" 
na:
"30-50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem o długości minimum  5 merów"
(wykreślono "spiralnym")

w związku z czym uległ zmianie opis w Zał. 2 - Arkusz ofertowy z:

(komórka B7):

"Stacja ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem spiralnym o długości minimum  5 merów, wg wymagań w SOPZ"
na
"Stacja ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem o długości minimum  5 merów, wg wymagań w SOPZ"

(wykreślono „spiralnym")


KOMUNIKAT NR 2
informujemy, że w związku z komunikatem nr 1 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

1) załącznik nr 3 w zakresie pkt 21
2) załącznik nr 4 w par. 12 pkt 7
3) treść zapytania ofertowego w zakresie nowego terminu składania ofert.

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

KOMUNIKAT NR 1
Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami oferentów oraz prośbami o wydłużenie postępowania, a także koniecznością korekty załącznika nr 3 przedłużamy termin składania ofert do 27.08.2021 r. do godz. 15:00

 

Usługi okołobiznesowe i specjalistyczne w lipcu w projekcie "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT"

drzwi WIE IMG 20210614 WA0001 auto wtyczka

W lipcu 2021 r. w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności' przeprowadziliśmy następujące usługi okołobiznesowe dla podmiotów inkubowanych w projekcie z sektora MŚP mających siedzibę w Wielkopolsce, refundowane w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw: 

1) Marketing i PR: Social Media i e-Commerce jako narzędzia pracy dla handlowców, przedstawicieli handlowych i osób zarządzających procesem sprzedaży:

 • Podstawy marketingu internetowego - doradztwo grupowe

 • Implementacja internetowych kanałów komunikacji w firmie

 •  Prowadzenie skutecznej i efektywnej komunikacji z klientem z wykorzystaniem elektronicznych kanałów - ćwiczenia

 •  Projektowanie i wdrażanie komponentów komunikacji elektronicznej na stronie internetowej firmy

 •  Blog firmowy - wdrożenie i prowadzenie

 •  Ćwiczenia w zakresie tworzenia skutecznych i efektywnych marketingowo treści (w tym treści multimedialnych) do zastosowania na stronie internetowej, profilach social media i na blogu

oraz

2) Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • Podstawy prawne udzielania zamówień w trybach pozaustawowych

 • Obowiązkowe procedury i dobre praktyki w zakresie odpowiedniego przygotowania do udzielania zamówień w projekcie

 • Zasada konkurencyjności

 • Procedura rozeznania rynku

 • Zamówienia o wartości do 20 000 zł netto

 • Zamówienia publiczne w systemie SL2014

 • Baza Konkurencyjności

co umożliwi inkubowanym sprawne przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności na wybór dostawców stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach bezzwrotniego wsparcia do 200 000 zł na zakup środka trwałego dla pojedynczego podmiotu.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych zakończyliśmy w zakresie:

3) Doradztwa opiekuna klienta:

 • przygotowanie procedur w projecie
 • audyt dokumentów inkubowanego

dzięki czemu inkubowani mają w pełni przygotowaną dokumentację na czas trwania projektu do 31 grudnia 2022 r.

Czerwcowe usługi doradcze w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektorem elektromobilności i ICT"

IMG 20210610 WA0000 IMG 20210618 WA0000 targi wnętrze auta targi ogłądanie

Czerwiec w Wielkopolskim Inkubatorze Ekoprzedsiębiorczości rozpoczął się okołobiznesowymi usługami doradczymi w ramach bloku tematycznego Marketing i PR: Social Media i e-Commerce jako narzędzia pracy dla handlowców, przedstawicieli handlowych i osób zarządzających procesem sprzedaży przekazaniem wiedzy inkubowanych MŚP z województwa wielkopolskiego w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju elektromobilności i ICT" z takich zagadnień jak:

 • Podstawy marketingu internetowego: 
  - Prezentacja firmy
  - Metody powodujące lepszą widoczność Twojej firmy w Internecie
  - Nobilitacja poprzez reklamę online
  - Popularyzowanie przedsiębiorstwa za pomocą treści
  - Rozpoznawanie potrzeb Klientów i ich zachowania online
  - Nawiązywania kontaktu z Klientami przy pomocy urządzeń mobilnych
  - Zdobywanie zaufania Klientów poprzez autopromocję
  - Skuteczny networking
  - Reklamy produktowe i pomiar skuteczności 
 • Podstawy public relations w tym PR kryzysowy:  
  - Czym jest public relations?
  - Najważniejsze cele public relations
  - Grupy docelowe public relations
  - Modele komunikacji public relations
  - Narzędzia PR – czego warto użyć do osiągnięcia swoich celów?
  - Media relations
  - 5 prostych zasad dobrych relacji z mediami
  - Marketing relacji
  - Zarządzanie kryzysowe w PR
  - Kryzysy w social mediach i jak ich unikać
  - Jak zadbać o poprawną komunikację z otoczeniem
  - Czarny PR – dlaczego to niewłaściwe pojęcie?
 • Wprowadzenie do e-commerce w kontekście aktualnych technologii ICT: 
  - Co to jest e-commerce?
  - Podział podmiotów działających na rynku e-commerce
  - E-commerce - jak zacząć?
  - 11 kroków do sukcesu w e-commerce
  - Przykładowe korzyści dla przedsiębiorcy z e-commerce
  - Przykładowe korzyści dla klienta handlu elektronicznego
  - Zalety i wady handlu internetowego
  - Sprawdzanie czy sklep internetowy działa zgodnie z założeniami
  - Lejek sprzedażowy w e-commerce
  - Cyfrowa technologia w e-commerce
  - Strategia omnichannel
  - Polski rynek e-commerce
  - Trendy i przyszłość e-commerce
 • Profile firmy w social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, itd.) - ćwiczenia z zakresu uruchomienia i prowadzenia profili: 
  - Facebook – do czego służy profil firmowy?
  - Facebook – jak uruchomić profil firmowy?
  - Facebook – skuteczne prowadzenie profilu firmowego
  - Instagram – do czego służy profil firmowy?
  - Instagram – jak uruchomić profil firmowy?
  - Instagram – skuteczne prowadzenie profilu firmowego
  - LinkedIn - do czego służy profil firmowy?
  - LinkedIn - jak uruchomić profil firmowy?
  - LinkedIn - skuteczne prowadzenie profilu firmowego
  - Youtube - do czego służy kanał firmy?
  - Youtube - jak uruchomić kanał firmy?
  - Youtube - skuteczne prowadzenie kanału firmy 
 • Kampanie reklamowe w Internecie - przegląd narzędzi i analiza skuteczności:  
  - Analiza efektywności kampanii reklamowej - jak badać skuteczność działań online?
  - Analiza współpracy z liderami opinii
  - Praktyczny przegląd kluczowwych parametrów oceny reklamy i promocji w sieci
  - Planowanie działań reklamowych w wyszukiwarce i ich łączenie z innymi formami reklamowymi
  - Analiza skuteczności działań
  - Narzędzia wspomagające planowanie, analizę i realizację kampanii research
  - Płatna reklama w wyszukiwarce PPC - wyjaśnienie zasad działania i podstawowych pojęć
  - Reklama w systemach kontekstowych w modelu PPC
  - Strona docelowa kampanii reklamowej
 • Budowanie marki i zarządzanie marką:
  - Marka to obietnica. Obietnica konkretnej wartości.
  - Problemy, potrzeby, pragnienia – 3 poziomy motywacji klientów.
  - Jak pandemia wpłynęła na tworzenie strategii marki?
  - Nie traktuj strategii marki jak strategii wojennej – bo przegrasz.
  - Archetypy marki – sposób na spójną osobowość marki  
  - Brand & branding – marka i budowanie marki
  - Branding jako cały proces kreowania marki
  - Dlaczego brand jest tak ważny?
  - Strategia brandingu
  - 5 rzeczy, które możesz zepsuć w strategii marki
  - Brand purpose, czyli wewnętrzny napęd Twojej marki
  - Świetne pomysły są wrogiem dobrej strategii marki
  - Zanim wdrożysz branding – zrób weryfikację ASAP
  - 4 Poziomy spójności marki, o które musisz zadbać

oraz Doradztwo w zakresie wykorzystania portalu Facebook jako narzędzia efektywnego marketingu w biznesie, z wykorzystaniem potencjału pracowniczego w ramach:

 • Facebook a liczby: 
  - Ogólne statystyki FB 2020-2021
  - Statystyki użytkowania
  - Statystyki demograficzne
  - Statystyki marketingowe
  - Statystyka reklam na FB
 • Facebook w Polsce: 
  - Facebook nr 2 po Google
  - Dane za 2020 r. dotyczące polskich użytkowników
  - Polskie interwencje traktowane priorytetowo
  - Facebook: czy to koniec giganta? Liczba pobrań aplikacji drastycznie spadła
  - Wystartował polski Facebook i zderzył się z rzeczywistością
  - Albicla już ma problemy techniczne
  - Alternatywa dla Facebooka w Polsce
  - 10 TRENDÓW NA FB NA 2021
  - Rozszerzona rzeczywistość
  - Społeczności tematyczne
  - Reklama w kanale informacyjnym
  - Zakupy online
  - Treści generowane przez użytkowników
  - Dotacje dla małych firm
  - Chatboty
  - Zasięg oparty na hashtagach
 • Podstawowe cele działalności na FB: 
  - Cele marketingowe na Facebooku – który z nich jest dla Ciebie?
  - Jak rozumieć cele marketingowe na Facebooku?
  - Cele marketingowe na Facebooku – działania
  - Cele marketingowe na Facebooku – konwersja
  - Który cel marketingowy wybrać?
  - 3 główne cele reklamowe dla e-commerce – Facebook Ads
 • Zawiłości regulaminu portalu Facebook: 
  - Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
  - Świadczone przez FB usługi
  - Sposób finansowania usług FB
  - Zobowiązania użytkownika na rzecz Facebooka i jego społeczności
  - Dodatkowe postanowienia
  - Pozostałe regulaminy i zasady, jakie mogą mieć zastosowanie do użytkownika
 • Zbieranie publiczności – możliwości zebrania fanów już na początkowym etapie działalności:  
  - Możliwości zebrania fanów już na początkowym etapie działalności
  - Wszystko zaczyna się od pierwszego spojrzenia
  - Dbaj o regularny kontakt z klientem
  - Publikuj różne formaty
  - Planuj budżety
  - Pojawiaj się w relacjach
  - 6 sprawdzonych sposobów, dzięki którym optymalizacja reklam na Facebooku niemal zawsze poprawi rentowność prowadzonej kampanii: Wykluczenia,
  - Grupy podobnych odbiorców
  - A/B testy
  - Social Proof
  - Zawężanie
  - CBO
  - Lookalike Audience w Facebook Ads – jak z niej korzystać?
  - Źródło danych
  - Liczność i rozmiary grup
  - Testuj małe i duże grupy
  - Testuj różne zdarzenia i źródła danych
  - Zawężaj bardziej ogólne grupy
  - Remarketing, czyli jak najłatwiej zdobyć nowych klientów
  - Osoby, które weszły w interakcję ze stroną na Facebooku lub Instagramie
  - Osoby, które rozpoczęły zakup, ale go nie dokończyły
 • Komunikacja na portalu:  
  - Komunikacja na Facebooku w 4 krokach – czy robisz to dobrze?: Ustal, komu służy fanpage, Rozmawiaj, reaguj, odpowiadaj, Dbaj o jakość i regularność publikowanych treści
  - 7 sprawdzonych sposobów na komunikację na Facebooku: Marzenia są fajne, ale doświadczenia jeszcze lepsze, Znajdź księżyc dla Twojej marki, Fanów uczyń swoimi gwiazdami, Dobry konkurs nie jest zły: Zadbaj o odpowiedni próg wejścia, Odsiej „konkursowiczów”,  Działaj zgodnie z zasadami, Wykorzystaj mechanizm: niespodzianka za komentarz, Nie bój się humoru, RTM - czyli real time marketing to komunikaty, które nawiązują do aktualnych, popularnych wydarzeń
  - Dodatkowe tipy
  - Jakie treści i dlaczego mogą być ważne dla Twoich klientów
 • Kryzysy w social media: 
  - Kryzys w social mediach – czym się objawia
  - Kryzysy w social mediach – jak ich unikać?
  - A co jeśli kryzys się pojawi?
  - Jeśli popełnisz poważny błąd, wyciągnij z niego odpowiednie wnioski
  - Jak przetrwać kryzys w social mediach?
  - Skąd się biorą internetowe burze?
  - Powody kryzysu w social media
  - Etapy kryzysu w social media
  - Co robić, żeby nie zatonąć? Czyli jak poradzić sobie z kryzysową sytuacją w social media – zasada 5P
  - Z której strony może nadejść kryzys?
  - Z dużej chmury mały deszcz, czyli kryzysy na Facebooku
  - Jak sobie radzić z kryzysem na Facebooku?
  - Nie usuwaj postów
  - Stały monitoring profili
  - Kryzysy w social media wybuchają w weekendy
  - Dyskusje z klientami zamiast efektywnej komunikacji

Natomiast w ramach specjalistyczych praktycznych usług doradczych electromobility inkubowani przedsiębiorcy przećwiczyli w praktyce teoretyczne umiejętności zdobyte z wcześniejszych szkoleń w ramach takich zajęć jak:

 • Charakterystyka jazdy z testowaniem - zajęcia praktyczne na torze jazdy z prezentacją samochodów elektrycznych, warsztaty, testy (wypracowanie najbardziej optymalnej taktyki jazdy (tzw. ecodriving) i sposobu użytkowania samochodu z napędem elektrycznym w zakresie poboru energii w Warszawie i Jastrzębiu
 • Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych w Sulechowie i Zielonej Górze
 • Zapoznanie się z zapowiedziami nowościami na rynku electromobility podczas targów Moto Fest w Poznaniu.

Wybraliśmy także Licencjodawcę oprogramowania do ładowania pojazdów elektrycznych -https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/41-zapytanie-ofertowe-w-przedmiocie-udzielenia-licencji-na-oprogramowanie-umozliwiajace-swiadczenie-uslugi-ladowania-pojazdow-elektrycznych-za-pomoca-punktu-ladowania-o-normalnej-oraz-o-duzej-mocy-i-udostepniania-miejsc-postojowych-na-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-pradem-stalym-oraz-pradem-zmiennym oraz przeprowadziliśmy dodatkowy nabór na podmioty inkubowane - https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict, które w krótce rozpoczną usługi doradcze.

OGŁOSZENIE o dodatkowej rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”. Realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Zapraszamy MŚP z Wielkopolski na codzień nie związane z branzą electromobility do udziału w dodatkowym naborze.
Wnioski wraz z wymienionymi załącznikami w ogłoszeniu o rekrutacji MSP z Wielkopolski zamieszczonymi w poniższym ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności należy składać do 18 czerwca 2021 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU
 
Informujemy, że nabór wniosków w konkursie został zamknięty.
Wkrótce powiadomimy o jego wynikach wybrane podmioty MŚP z regionu Wielkopolska.

zapytanie ofertowe w przedmiocie udzielenia licencji na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą punktu ładowania o normalnej oraz o dużej mocy i udostępniania miejsc postojowych na ogólnodostępnej stacji

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym:

 w przedmiocie udzielenia licencji na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą punktu ładowania o normalnej oraz o dużej mocy i udostępniania miejsc postojowych na ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym oraz prądem zmiennym w ramach projektu Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, projekt „Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT”

 

Szczegóły na:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53526

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z PONOWNEJ OCENY OFERT:

 Zgodnie z wyznaczonym terminem do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty następujących Oferentów, które uzyskały odpowiednio:

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%, wykaz udzielonych licencji od 3 Licencjobiorców - 45,29 pkt

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%, udzielonych licencji od 6 Licencjobiorców - 100 pkt

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%, wykaz udzielonych licencji od 2 Licencjobiorców - 46,67 pkt

Oferta nr 4

ARINEA Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 60 zł, cena brutto 73,80 zł, wysokość prowizji 15%, brak wykazu udzielonych licencji - 37,34 pkt

 

INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W związku z wpłynięciem czwartej oferty nadanej przed terminem otwarcia ofert Zamawiający uniewążnia wybór najkorzystniejszej oferty celem przeprowadzenia ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród 4 ofert złożonych zgodnie z pkt 7 ppkt 4 Zapytania ofertowego tj. Sposób i forma składania ofert - Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską (terminem nadania zostanie przyjęty jako termin złożenia oferty) lub osobiście.

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Do dnia 21.06.2021 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%

 

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%

 

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. - cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Pytanie nr 12:
Dotyczy par. 2 ust. 1 lit. B wzoru umowy – czy Zamawiający
akceptuje, by wykonawcy nie przysługiwały wyłączne prawa autorskie
do Oprogramowania (osobiste i majątkowe), lecz wykonawca posiadał
prawa autorskie „umożliwiające prawidłową realizację Umowy"?

Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że postanowienie w obecnym brzmieniu
wyklucza wykonawców, którzy przy tworzeniu oprogramowania posiłkowali
się współpracownikami na umowach innych niż umowa o pracę, gdyż
bezwzględnie zachowują oni prawa osobiste do utworu, a zatem
niemożliwe jest spełnienie niniejszego postanowienia i ogranicza ono
nieproporcjonalnie konkurencyjność postępowania;
 
Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.
 

Pytanie nr 11:
Dotyczy par 2 ust. 1 lit. E wzoru umowy – Czy Zamawiający
akceptuje oprogramowanie, które nie zostało wykonane przez wykonawcę,
lecz wykonawca posiada prawa autorskie w zakresie umożliwiającym
prawidłowe wykonywanie Umowy? Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że
postanowienie w obecnym brzmieniu ogranicza nieproporcjonalnie
konkurencyjność postępowania w przedmiocie zamówienia, albowiem
przedmiotowe postanowienie w sposób nadmiarowy ogranicza wykonawcę i
może uniemożliwić potencjalnym wykonawcom, którzy prawidłowo
wykonaliby przedmiotową umowę mimo niespełnienia warunku
przedmiotowego postanowienia;
 
Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej  zmiany.
 

Pytanie nr 10:
Dotyczy par 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie tego postanowienia? Jest ono bardzo jednostronne i stwarza
ryzyko w istocie jednostronnej zmiany postanowień umowy w zakresie
wynagrodzenia przez naliczanie niezasadnych lub zawyżonych (tj. które
w sposób oczywisty podlegałyby miarkowaniu) kar umownych i potrącanie
ich wysokości z wynagrodzenia.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie postanowienia.
 

Pytanie nr 9:
Dotyczy par. 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie
 

Pytanie nr 8:
Dotyczy par. 4 ust. 8 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wydłużenie dodatkowego terminu na udostępnienie albo zainstalowanie
Oprogramowania do 21 dni? Sankcja jest najpoważniejsza – jest nią
odstąpienie od Umowy w całości, zaś krótki termin 7-dniowy stwarza
ryzyko, że w przypadku krótkotrwałych przyczyn losowych umowa
zostanie rozwiązana. Co więcej Zamawiający jest zabezpieczony wysoką
karą umowną za każdy dzień opóźnienia;
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu.
 
 
Pytanie nr 7:
Dotyczy par. 5 ust. 3 i 4 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.
 

Pytanie nr 6:
Dotyczy par. 5 ust. 5 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmianę przez skrócenie okresu zawiadomienia do 24 godzin lub zostanie
wprowadzony wyjątek dla sytuacji nagłych i tzw. bugixów? Zgodnie z
obecnym postanowieniem okres poinformowania o aktualizacji jest
niemożliwy do zachowania, w szczególności w przypadku konieczności
niezwłocznego naprawienia bugu, który jest uciążliwy lub
uniemożliwia korzystanie z oprogramowania.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza na zmianę.
 

Pytanie nr 5:
Dotyczy par. 5 ust. 6 i 7 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.
 
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.
 

Pytanie nr 4:
Dotyczy par. 5 ust. 8 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia? Jest to postanowienie
niedookreślone i rażąco jednostronne, a jednocześnie może
skutkować dużym obciążeniem i sankcją dla wykonawcy;
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.
 

Pytanie nr 3:
Dotyczy par. 6 ust. 4 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia lub ewentualnie wprowadzenie
procedury naprawczej w terminie 14 dni od wezwania pod rygorem
wypowiedzenia umowy? W obecnym kształcie umowa w sposób nadmierny
obciąża i sankcjonuje wykonawcę najmniejszymi wadami oprogramowania;
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.
 

 Pytanie nr 2:
Dotyczy par. 10 ust. 5-8 wzoru Umowy – czy Zamawiający wprowadzi
rozróżnienie czasu reakcji i czasu usunięcia wady oraz poziomy wad i
uzależnienie od tych poziomów czasu reakcji i czasu usunięcia wady
oraz czy zmniejszy karę umowną za nieusunięcie wad do 100 zł za
każdy dzień zwłoki w ich naprawie? W obecnych postanowieniach tak
samo sankcjonowane jest nieusunięcie wady nieistotnej, jak wady
krytycznej – co jest rażąco jednostronne i krzywdzące dla
wykonawcy.
 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zapisie.

 

Pytanie nr 1: 
Proszę o doprecyzowanie czy podana cena za licencję ma
się odnosić do stacji ładowania czy punktu ładowania.
Podsumowując na rynku funkcjonują najczęściej stacje ładowania:
a)       AC z jednym portem ładowania
b)       AC z dwoma portami ładowania
c)       DC od 1 do 3 portów ładowania
Proszę o informację czy podana cena za licencję mam dotyczyć stacji (niezależnie ile jest portów) czy za port.

Odp.: Zgodnie z treścią naszego zamówienia
"1.  Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji (min. 50 szt. do 100 szt., z możliwością zwiększenia wskazanej ilości w terminie realizacji zamówienia ) na oprogramowanie umożliwiające:
1) świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą
punktu ładowania i udostępniania miejsc postojowych w ramach ogólnodostępnej stacji ładowania."
Zamawiający oczekuje oferty na udostępnienie licencji  na usługę ładowania licząc cenę jednostkową / tj. za pojedynczą licencję / na stacje ładowania bez względu na ilość punktów ładowania na jednej stacji.

 

Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności

schody    WIE widok z dołu    ładowanie grafika 3    ładowanie grafika 5

Od 12 kwietnia 2021 r. rozpoczęliśmy realizację usług doradczych w ramach projektu WRPO 2014-2020 "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT" blokiem specjalistycznym electromobility z zakresu: 

 • zapoznanie się z zapowiedziami nowościami na rynku electromobility, 
 • prawne aspekty rynku electromobility,
 • prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania,
 • wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
 • aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej).

Inkubowane w projekcie podmioty sektora MŚP z regionu Wielkopolska zostały podzielone na 2 grupy i do 30 kwietnia br. ukończyły ten zakres tematyczny teoretycznych uslug specjalistycznych. 

 

Maj z kolei rozpoczął się pierwszymi zajęciami w ramach usług okołobiznesowych ze skutecznej sprzedaży B2B w praktyce - techniki sprzedaży i obsługa klienta w pracy handlowca obejmującymi:

 • wyznaczanie priorytetów w sprzedaży
 • proces sprzedaży
 • prospecting w pracy handlowca
 • planowanie wizyty u klienta
 • próba zrozumienia sytuacji klienta
 • sekwencja PCK
 • cementowanie ustaleń z wizyty u klienta
 • techniki obrony ceny
 • techniki osłabiania oferenta

a następnie w ramach teoretycznych usług okołobiznesowych inkubowani wzięli udział w zajęciach z Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie:

 • dostępnych źródeł finansowania
 • strategii rozwoju firmy, jak ją budować - cele krótko i długoterminowe
 • cyklu budowy i zwrotu inwestycji
 • analizy zasobów własnych

Kolejne zajęcia w ramach tego tematu odbędą się w czerwcu br.

 

W kwietniu i maju 2021 w ramach funkcji opiekuna klienta zostały przygotowane wstępne procedury oraz audyt dokumentów przedsiębiorców.

 

Maj to także początek praktycznych specjalistycznych usług doradczych w ramach, których inkubowani:

 • zapoznali się z rynkiem samochodów elektrycznych podczas których zaprezentowano typy gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
 • uczestniczyli w wizycie roboczej w fabryce stacji ładowania samochodów elektrycznych i praktyczne poznanie procesu budowy stacji
 • zapoznali się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV
 • poznali charakterystykę jazdy pojazdem electromobility z jego testowaniem w ramach zajęć praktycznych na torze jazdy z prezentacją samochodów elektrycznych, wypracowując najbardziej optymalną taktyki jazdy (tzw. ecodriving) i sposób użytkowania samochodu z napędem elektrycznym w zakresie poboru energii
 • wzięli udział w warsztatach prezentujących różne typy stacji ładowania w ramach zajęć praktycznych wyjazdowych podczas, których przekazano im specjalistyczną wiedzę dotyczącą różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania.

Firmy doradcze realizujące wymienione usługi specjalistyczne i okołobiznesowe zostały wybrane w ramach: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict

Natomiast inkubowani przedsiębiorcy to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict 

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze świadczone na rzecz uczestników projektu "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT"

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na usługi doradcze świadczone na rzecz uczestników projektu "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie .1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

Szczegóły na:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37333

 

Informacja o zakończeniu postępowania

 

26 marca 2021 r. zakończyliśmy proces oceny nadesłanych ofert.

Wszystkie podmioty doradcze biorące udział w zapytaniu ofertowym powiadomiliśmy o wynikach oceny poszczególnych ofert drogą mailową.

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider